YOLCU DESTEK HİZMETLERİ
İşletmemiz faaliyetlerinden yararlanan yolcuların gerek istasyonlarımızda, gerekse de araçlarımızda (trenlerimizde) unuttukları; bir şekilde düşürdükleri her türlü değerli, değersiz eşya, kimlik, kredi kartı, para v.b. buluntuları bulan yolcu yada personelimiz buluntuyu istasyon yetkilisine teslim eder.

Kayıp Eşya Teslimi
a) Yolcu Tarafından Bulunan Eşya
Yolcular tarafından trende seyahat esnasında bulunmuş bir buluntu ise ineceği istasyonda, şayet istasyonda bulmuş ise bulunduğu istasyondaki istasyon operatörü/şefine bu buluntuyu teslim eder. (Güvenlik görevlileri buluntuyu teslim almaz. Mutlaka buluntuyla birlikte yolcuyu yetkiliye götürür.)
 
b) İstasyon Personelince Bulunan Eşya 
İstasyonda görevli temizlikçi, güvenlikçi, gişeci, temizlik görevlileri ve diğer görevliler ile araç sürücüsü ya da diğer personel (a) da olduğu gibi buluntuyu istasyon operatörü veya istasyon şefine teslim eder. Her iki şekilde de (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği gibi, mutlaka buluntuyu alan yetkili operatör yada şef, "Kayıp Eşya Tutanağı" tanzim eder. Tutanağın tanziminde kayıp eşyayı bulan her kim olur ise olsun, tüm kimlik bilgileri, telefon adres gibi tanımlayıcı bilgiler forma düşülür, imzaları alınır. Bu işlem her ne şekilde olur ise olsun, mutlaka eksiksiz yerine getirilir.  
        
Kayıp eşyayı tutanak düzenleyerek teslim alan istasyon yetkilisi tutanağın "eşyanın niteliği" bölümüne, buluntunun tüm açıklayıcı bilgilerini düşer.(Buluntuların neler olduğunu eksiksiz olarak tek tek yazılı olarak kaydeder.
Kayıp eşyanın kısa sürede sahibinin çıkmaması durumunda, istasyon şef/operatörü, buluntuyu mesaisi sonuna kadar bekleterek (ikinci vardiyada ise, aynı gün saat 18:00’den önce) Çankaya’da bulunan "Kayıp Eşya Ofisi'ne" zimmetle teslim eder. Kayıp eşya  memuru, buluntuyu teslim aldığında tutanağı imzalar ve bir suretini  buluntuyu teslim eden istasyon yetkilisine (şef/operatör) teslim eder.

"Kayıp Eşya Memuru" buluntuyu teslim aldığı tarih itibarıyla sıralama esasına göre numara vererek zimmete alır. Kayıp eşyayı "Kayıp Eşya Ofisi"ndeki raflarda niteliğine göre  tasnif eder. Kayıp eşyanın geliş tarihi, cinsi ve diğer tüm detay özellikleri açıklanarak sıra numarası verilerek, bilgisayar ortamında kayda alınır.
Kayıp eşyanın bulunduğu andan kısa bir süre sonra sahibinin çıkması halinde, buluntu Kayıp Eşya Ofisi'ne teslim edilmemiş ise istasyon yetkilisince gerekli tüm kimlik kontrolü yapılarak, buluntunun sahibine ilişkin tüm bilgilerinin tutanağa işlenmesi ile imzası alınır. Bu işlem, eşyanın bulunması anından itibaren kesinlikle eksiksiz olarak talimat gereği yerine getirilir.

"Kayıp Eşya Ofisi"ne teslimi yapılan buluntu için, sahibi olduğunu beyan ile müracaat yapıldığında, kayıp eşya memuru müracaatlının buluntunun gerçek sahibi olup olmadığını tespiti için bir dizi soru sorar ve araştırma yapar. 

Bu sorular;
Eşyanın niteliği hakkında bilgi ister.
Eşyayı kaybettiği tarih,
Hatırlayabiliyor ise yer/saat sorulur.
Tüm bu sorular sonrası gerekli inceleme yapılarak, eşyanın müracaat eden şahsa ait olduğu anlaşılması üzerine, her türlü kimlik bilgileri ve imzası alınarak eşya kendisine teslim edilir.

Kayıp Eşya Ofisi'nde muhafaza edilen eşyaların, koruma altında bulundurulması ve sahibine teslimine kadar olan süre ile ilgili olarak herhangi bir masraf yada saklama karşılığı olarak İcra İflas Kanunu, 87.ci maddesi yönünde ücret talebinde bulunulmaz.Ancak, İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu’nca karar alınması halinde özellikle değerli eşyalar için bu uygulama keyfiyeti saklıdır.

Çok değerli ve önemli bir buluntu olması ve birden fazla sahibinin ortaya çıkması halinde her iki şahıs yüzleştirilerek, soruşturma sürdürülür. Şayet buna rağmen eşyanın gerçek sahibine karar vermekte zorlanıyor ise, bu durumun çözümü için müracaatlıların yargıya başvurmaları istenir. Bu yönde yargının yapacağı tespit kesin olur.

Eşya tesliminde gerekli bilgi ve belge alınır derken; özellikle altın, mücevherat, yüklü miktarda para, çek, hisse senedi, bono, cep telefonu ve bu sınıflamaya girebilecek her türlü değerli eşya için ilgililerden mutlaka muhtardan ikametgah senedi istenir. Nüfusun sureti teslim tutanağına eklenir. Bu belgeleri getirmeyenlere kesinlikle buluntu teslim edilmez.
Kayıp eşyanın sahibi olduğunu belirten ve buluntunun kendisine ait olduğu anlaşılmasına rağmen İzmir dışında olması nedeniyle bizzat teslim almaya gelemeyenler için birinci derecede akraba olması ve/veya bir yakınına vekalet vererek (imzalı vekalet yazısı ve nüfus sureti ekli bir belge olması gerekli) teslim kurallarına aynen uyularak buluntu bu gelen kişiye verilir. (Çok değerli buluntu olması halinde, vekalet yazısı noterden istenir.)
 
Kayıp eşyanın sahibinin İzmir'de ikamet etmesine rağmen, hasta olması ve teslim almaya gelemeyecek durunda olması yada İzmir dışında bulunması halinde, söz konusu durumun belgelenmesi koşulu ile, üstteki maddeye göre uygulama yapılır.  Tüm bu durumlar haricinde mutlaka teslimat, eşyanın gerçek sahibine yapılır.
Bulunan eşyanın yasaklı, müstehcen olması durumunda bu tür buluntular Kayıp Eşya  Ofisi’ne oradan en yakın karakola zimmetle teslim edilir.
Bulunan eşya eğitim amaçlı ise, bu tür buluntuların 6 ay içinde sahibi çıkmaması halinde İzmir Metro A.Ş.eğitim amaçlı dokümanlar arasına alınır.
Yolcular tarafından araçlarda ve istasyonlarda unutulan ancak, saklanamayacak ve kısa sürede bozulma ihtimali yüksek yiyecek maddeleri Kayıp Eşya Ofisi’nce azami 1 gün bekletildikten sonra tutanak tutularak imha edilir.

Kayıp Eşya Ofisi'nde saklanabilir buluntunun muhafaza ediliş süresi en fazla 1 yıldır. 

Kayıp Eşya Bürosu Adres: Metro A.Ş Genel Müdürlüğü - Çankaya istasyonu Telefon: 0.232.461 54 45 / 9225
Kayıp Eşya WhatsApp Hattı: 0533 946 88 73